Sutartis Nr. 2017.01.01-01

 

 

           Kaunas                                                                                                                                              2017 m. Sausio 1 d.

 

              UAB Agro Parts Baltija (toliau vadinamas Vykdytoju), atstovaujama vykdytojo įgalioto asmens Martyno Gorbačiovo ir UAB Pavyzdys (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama užsakovo įgalioto asmens Jono Jonaičio sudarė šią sutartį:

 

  1. SUTARTIES OBJEKTAS

             Vykdytojas teikia Užsakovo spausdintos medžiagos pristatymo paslaugas, nenurodant adreso (toliau - Medžiagos) į asmenų ir/ar juridinių asmenų pašto dėžutes, o Užsakovas už teikiamas paslaugas apmoka Vykdytojui pagal šios Sutarties sąlygas.

                                                                                                          

 2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Užsakovas:

2.1.1. Vykdytojui pateikiamas spausdintos medžiagos maketas tiesiogiai ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas iki laikotarpio pradžios, nurodyto 2.2.1 punkte.

2.1.2. Suderina su Vykdytoju Medžiagų pristatymo tvarką ir kokybės kontrolės metodiką (šios Sutarties Priedas Nr.1).

2.1.3. Apmoka už paslaugas Vykdytojui pagal Sutarties 3 skyrių.

2.1.4. Per tris (3) darbo dienas peržiūri ir pasirašo teikiamų Vykdytojo paslaugų priėmimo - perdavimo Aktą arba siunčia motyvuotą atsisakymą jį pasirašyti.

2.1.5. Jei teikiamų paslaugų priėmimo - perdavimo Aktas nepasirašomas per 3 (tris) dienas nuo jo pateikimo be motyvuoto atsisakymo, paslaugos laikomos priimtinos Užsakovui, ir aktas pasirašytas.

2.1.6. Užsakovas pranešė Vykdytojui apie kategorišką neleistiną savo reklaminės medžiagos platinimą į gyventojų pašto dėžutes, ant kurių yra atžymos su prašymais, kad nenori gauti jokios reklaminės medžiagos.

 

2.2. Vykdytojas:

2.2.1. Teikia Užsakovo Medžiagų pristatymo paslaugas laiku nuo 2017m._________«___» iki 2017m._________«___» (šios Sutarties Priedas Nr.2)

2.2.2. Pasibaigus pristatymo laikotarpiui pateikia Užsakovui paslaugų priėmimo - perdavimo Aktą.

2.2.3. Vykdytojas susipažinęs su 2.1.6 punktu, kuriame Užsakovas praneša apie neleistiną savo reklaminės medžiagos platinimą į gyventojų pašto dėžutes, ant kurių yra atžymos su prašymais, kad nenori gauti jokios reklaminės medžiagos. Tokiu būdu, Vykdytojas prisiima visą atsakomybę už šio sutarties punkto pažeidimą.

 

3. APMOKĖJIMŲ TVARKA

 

3.1. Apmokėjimų suma už Vykdytojo paslaugas pagal šią Sutartį sudaro _______(____________________________) eurų.

3.2. Vykdytojas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktą darbą, kurią Užsakovas privalo apmokėti per 5 darbo diena nuo atlikimo termino pabaigos.

 

 

 

 

4. PRISTATYMO, PLATINIMO IR SPAUSDINTOS MEDŽIAGOS PLATINIMO ATSKAITOMYBĖS TVARKA

 

4.1. Vykdytojas gali pasitelkti trečiuosius asmenis šios Sutarties vykdymui, tai neatleidžia Vykdytojo nuo atsakomybės už teikiamų paslaugų kokybę.

4.2. Per tris (3) darbo dienas, pradedant nuo tos dienos, kuri seka po paskutinės dienos pristatymo, Vykdytojas siunčia elektroniniu būdu į Užsakovo atsakingo asmens elektroninį paštą galutinę ataskaitą. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie pristatytų ir nepristatytų informacinių medžiagų kiekį, grąžinimo kiekį ir priežastis. Galimos grąžinimo priežastys: I. Realus pašto dėžučių skaičius buvo mažesnis nei nominalus (nurodytas sutarties papildyme) jeigu: nėra, arba sulaužytos pašto dėžutės; ant pašto dėžutės yra lipdukas, kad nenori gauti reklamos; negalima patekti pas gavėją į (laiptinės) teritoriją; pakeisti, arba atsirado nauji užraktai su kodais.

4.3. Pakartotinas pristatymas vyksta Vykdytojo sąskaita, jei iškyla pretenzijų dėl Vykdytojo nekokybiško pristatymo.

4.4. Užsakovas įsipareigoja raštu (faksu ir/ar elektroniniu ryšiu) pateikti Vykdytojui spausdintų medžiagų pristatymo rajonų sąrašą ir tvarkaraštį ne vėliau kaip per tris dienas iki pristatymo. Jei Vykdytojas dėl objektyvių priežasčių negali pilnutinai pristatyti spausdintos medžiagos į rajonus, kuriuos pasiūlė Užsakovas, Vykdytojas nedelsiant praneša apie tai Užsakovui.

4.5. Vykdytojas įsipareigoja pristatyti spausdintą medžiagą pagal pristatymo adresus ir laikytis išdėstymo būdų (pašto dėžučių ar skelbimų lentų) per nustatytą laiką, nurodytą šios Sutarties Papildomuose susitarimuose.

4.6. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Užsakovui pristatymo adresų sąrašą per 3 darbo dienas pasibaigus pristatymo laikui. Pristatymo adresų sąrašas sudaromas nurodant rajonus, kiekvienam rajonui atskirai. 

4.7. Vykdytojo darbo patikrinimas (jei tai būtina) atliekamas dalyvaujant abiejų šalių atstovams pagal metodiką, pateiktą šios sutarties 6.3 punkte. 

 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Už pristatomos spausdintos medžiagos ir/ar reklaminės informacinės medžiagos turinį yra atsakingas Užsakovas.

5.2. Jei pažeidžiami įsipareigojimų atlikimo terminai, numatyti šios Sutarties 3 skyriuje, Užsakovas privalo sumokėti baudą, lygią 0,5% nuo sumos neįvykdyto įsipareigojimo už kiekvieną mokėjimo vėlavimo dieną. 

 

6. 100% PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

 

6.1. Jei Vykdytojas nekokybiškai atlieka paslaugas, Užsakovas turi teisę 100% susigrąžinti sumokėtą sumą, nurodytą 3.1 punkte.

6.2. Pinigų grąžinimo ir nekokybiškos paslaugos nustatymo tvarka:

  • Po reklaminės medžiagos išskirstymo iš anksto sutartose platinimo vietose ir dėl aptartų kiekių (sutarties Priedas Nr.2), Užsakovas gauna išsamią ataskaitą, kurioje nurodomi gatvių pavadinimai, namų ir butų numeriai, kur buvo pristatyta jo reklaminė medžiaga.

  • Vykdytojas garantuoja už Užsakovo reklaminės medžiagos pristatymą ne mažiau kaip į 95% pašto dėžutes, nurodytas atliktų paslaugų ataskaitoje (5% broko lieka sulaužytoms dėžutėms, nesąžiningiems kaimynams, ir žmogiškąjam faktoriui - praleistos pašto dėžutės dėl atsitiktinių platintojo klaidų).

  • Per 3 kalendorines dienas nuo ataskaitos gavimo dienos apie atliktą darbą, Užsakovas gali paprašyti/reikalauti su nurodytomis konkrečiomis priežastimis organizuoti bendrą patikrinimą arba savarankiškai patikrinti teikiamų paslaugų kokybę gyventojų apklausos būdu iš namų/laiptinių/ butų, kurie yra nurodyti atliktos paslaugos ataskaitoje. 

  • Paslauga pripažįstama, kaip nekokybiška, jei buvo gauta kaip minimumas 10 patvirtintų atvejų, kad negavo reklaminės medžiagos viename miesto rajone.

  • Siekiant išvengti atsitiktinumų, reklaminės medžiagos negavimas nelaikomas prapuolusi/ negauta skrajutė dėžutėje su sulaužytu užraktu/neužsidaromomis durelėmis.

6.3. Pinigų visiškas grąžinimas atliekamas per 7 kalendorines dienas po to kaip:

  • а) buvo gautas rašytinis pranešimas su pretenzijų sąrašu dėl nekokybiškai atliktų paslaugų (šis laiškas turi būti išsiųstas per 3 darbo dienas po galutinės ataskaitos gavimo 4.7 punktas).

  • b) per 3 dienas po pretenzijų gavimo sudaroma bendra komisija iš abiejų šalių atstovų (po vieną žmogų), kuri dar kartą patikrina darbo kokybę. Adresai patikrinimui atrenkami atsitiktinai (pvz., atsitiktinis praeivis, kurį galima paprašyti pasirinkti bet kokius tris namus iš nurodyto namų sąrašo iš skrajučių platinimo ataskaitos), kad būtų pašalinti negeri ketinimai iš abiejų pusių.

  • c) pagal patikrinimo rezultatus ir, jei buvo nustatytas 6.2 punkto vienas papunktis atliekamas visiškas pinigų grąžinimas per 7 kalendorines dienas.

6.4. Grąžinimo garantijos taikomos atskirai kiekvienam miesto rajonui. Т.y., pаvyzdžiui, buvo platinama Šilainiuose, per 3-is diеnas mes išsiunčiame šio rajono ataskaitą, ir jūs, atitinkamai, turite tris dienas pretenzijų pateikimui ir prašymui surinkti bendrą komisiją. Ir taip kiekvienam rajonui.

 

7. FORCE MAJEURE. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

 

7.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl stichinių nelaimių ir kitų nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo (o taip pat nutraukimo) esant techninėms galimybėms raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

 

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

8.1. Sutartį gali nutraukti anksčiau laiko bet kuri Šalis , būtinai raštu pranešdama kitai Šaliai ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas iki numatomos nutraukimo datos.

8.2. Jei anksčiau laiko Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą faktiškai atliktiems Vykdytojo darbams.

8.3. Jei anksčiau laiko Sutartis nutraukiama Vykdytojo iniciatyva, Vykdytojas grąžina Užsakovui pinigus, kurie buvo sumokėti, bet paslaugos neatliktos.

 

9. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR GINČŲ TARP ŠALIŲ SPRENDIMO TVARKA

 

9.1. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią.

9.2. Po šios Sutarties pasirašymo, visos preliminarios derybos dėl jos, susirašinėjimas, preliminarūs susitarimai ir protokolai apie ketinimus, vienaip ar kitaip susijusius su šia Sutartimi, netenka juridinės galios.

9.3. Į šią Sutartį gali būti įtraukti būtini pakeitimai ir papildymai, kurie galios tik tuomet, kai pasirašys abi Šalys.

9.4. Klausimai, kurie nesuderinti arba nevisiškai suderinti, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.5. Visi ginčai, susiję su šios Sutarties sudarymu, vykdymu, pakeitimu, nutraukimu arba kylantys iš jos bus Šalių sprendžiami derybų būdu, o nesant galimybės išspręsti derybų būdu - Arbitražo teisme.

9.6. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki vienos iš Šalių raštiško pranešimo pateikimo apie šios Sutarties nutraukimą, o dėl savitarpio atsiskaitymų - tol, kol Šalys įvykdys prisiimtus pagal šią Sutartį įsipareigojimus.

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Užsakovas:                                                                                                                                                                   Vykdytojas: 

UAB „“                                                                                                                                                                            UAB Agro Parts Baltija

Įmonės kodas:                                                                                                                                                              Įmonės kodas: 303014079

PVM mokėtojo kodas:                                                                                                                                                 PVM mokėtojo kodas: LT100007567014

Adresas:                                                                                                                                                                        Adresas: Lakūnų pl. 44c Kaunas LT-46292

AB „Swedbank“                                                                                                                                                            AB „Swedbank“

a.s. LT                                                                                                                                                                             a. s. LT83 7300 0101 3480 4894

 

 

 

 (pareigos, vardas, pavardė)                                                                                                                                    (pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

             (parašas)                        A. V                                                                                                                                      (parašas)                           A. V

Sutartis

Skrajuciu platinimas Kaune

Platinimo ataskaitos pavyzdys

skrajučių platinimas, skrajuciu platinimas, skrajuciuplatinimas lt, skrajučių išnešiojimas, skrajuciu reklama, lankstinuku platinimas, skrajuciu metymas, reklamos platinimas mieste, skrajučių platintojas, lankstinuku nesiojimas, skrajuciu metymas kaune, skrajuciu platintojas, lankstinuku nesiojimas, skrajuciu metymas kaune, skrajuciu platintojas, skrajuciu dalinimas, skrajuciu nesiojimas, skrajuciu nesiojimas kaune, reklamos platinimas, skrajuciu isnesiotojai, lankstinukų platinimas, lankstinuku dalinimas kaune, maketo platinimas, skrajuciu platinimas i pasto dezutes, reklaminių skrajučių platinimas, skrajuciu platinimas kaina, skrajuciu platinimas kaune kainos, skrajuciu platinimas kaunas, skrajučiu platinimas kaune.